abonelik iptali adından bir procedure oluşturunuz. bu procedure abonenin eğer hiç borcu yoksa abona bitis tarihini işlem tarihi olarak atasın.


create procedure spiptall

@vaboneno int,

@vokutarih date,

@vodendi smallint

as

begin

select @vokutarih=okuma_tarihi ,@vodendi=odendi  from fatura where aboneno=@vaboneno

update Abone set abone_bitis_tarihi=@vokutarih where @vodendi=1 and aboneno=@vaboneno

end

exec spiptall 1

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan