son endeks girildiğinde tutar bilgisini birim fiyat 0,25 üzerinden hesaplayınız.

 


create trigger trgtutarhesapla

on fatura

after insert

as

begin

declare @vson int

select @vson=son_endex from inserted

update fatura set tutar=@vson*0.25 where fid= (select fid from inserted)

end

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan