//Mssql de müşteri kaydı yapan Sp örneği

create procedure sp_musterikayit

@vad varchar(50)

as

begin

insert into musteri(adsoyad) values (@vad)

end

exec spmusterikayit 'hasan'

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan