BASİT SQL KOMUTLARI

CRATE TABLE
Yeni bir tablo oluştururken kullanırız.
Crate table tabloadi
(
İd int primary key identity(1.1) not null,
Adi varchar(30), not null,
Soyadi varchar(30), not null,
Memleket varchar(30) null
)
Not null –> boş geçilemez , null –> boş geçilebilir , identity(1.1) — > id nin otomatik olarak birer birer artmasını sağlar .

Primary Key : Birincil anahtar anlamındadır , ayni bilgilere sahip veriler olabilir veri tabanımızda bunları birbirinden ayrıt edebilecek bir alanımızın olması gerektir, mesela ürün kodu, okul numarası gibi ..

NOT : WHERE komutu koşul bildirir değiştirilecek eklenecek silincek veya çağırılacak bilginin yerini bildirirken whereden sonra yazarız ..
İNSERT İNTO
Yeni kayıt eklemek için kullanırız kullanımı aşağıdaki örnekte olduğu gibidir.
İnsert into tabloadi values (‘Bilal’,’Maskan’,’Osmaniye’)
İnsert into müşteriler (müşteri_ad) values (‘Hakan’)  Sadece müşteri adı kaydediyoruz burada..

DELETE KOMUTU
Delete komutu silme işlermlerinde kullanılır.
Delete from musteriler where musteri_id=9  müşteri id si 9 olan kaydı siler

UPDATE KOMUTU
Her hangi bir kayıtda değişiklik yapmak için kullanılır
Update tabloadi set hastaadi=’Ahmet’ where hastaadi=’Murat’  adı Mehmet olanlar Ahmet olarak değiştirildi.

SELECT
Select çağırmak için kullanılır ihtiyacımız olan bilgileri getirmek için select komutunu kullanırız bunun çok farklı kullanım şekilleri ve komutları mevcut mümkün olduğunca örnekler ile anlatacağım..
Select * from tabloadi Tablodaki bütün verileri getirir select ile from arasındaki yıldız tamamı anlamına gelir biz eğer sadece tablonun istediğimiz alanlarını getirmek istiyorsak yıldız yerine alanları yazarız  select arabamarka,arabamodel,arabaad from arabalar

LİKE

İçersinde geçen bir harf veya bir kelimeye göre arama yaparken kullanırız
Select * from urunler where urun_ad like’%c%’  bu komut ile ürünler tablosunda bulunan ürün isimlerinden içerisinde c harfi geçenleri getiriyoruz , eğer like’c%’ şeklinde kullanmış olsaydık c ile başlayan ürünler gelirdi veya like ‘%c’ şeklinde kullanmış olsaydık c harfi ile biten ürünler sıralanacaktı

İN

Sadece belirlediğimiz koşullara uyum sağlayan değeri getirir .
Select* from urunler where urunkodu in(1,57,49)  Burada urun kodu 1 ,57 ve 49 olanları bize getirecektir
Select*from müşteriler where musteriad in(‘Ali’,’Ayşe’,’Mehmet’,’Büşra’)
Burada ise sadece müşteri adı Ali , Ayşe, Mehmet ve Büşra olanları bize listeleyecektir

DİSTİNCT

Tekrarlanan verileri göstermek içim kullanılır mesela tabloda kullanılan iller listesi. Bir den fazla kişi aynı ile kayıtlı olabilir distinct kullanılarak bu bir defa yazılarak getirilir
Select distinct sehir from musteriler  sehirleri listerler
ORDER BY (ASC(küçükten büyüğe), DESC(büyükten küçüğe)) sıralama yaparken kullanırız.
Select * from musteriler order by musteri_ad asc  Müşteri adlarını A dan Z ye sıraladı desc komutunu kullanmış olsaydık tam tersi olacaktı..
Select*from ogrenciler order by vizenotu desc  Burada ise öğrenciler tablosunda vize notu yüksek olandan düşük olana doğru sıralama yapıyoruz

BETWEEN

Mesela id si 25 ile 50 arasındakileri getirmek için kullanabiliriz.Select* from arabalar where araba_id between 10 and 50 – > bu komut araba id si 10 ile 50 arasında olan kayıtları getirir

TOP

ilk 20 yi veriyi getirmek için kullanabiliriz .Select top 10 * from arabalar — > Bu komut arabalar tablosundaki ilk 10 kaydı bize getirir ..

Not : from dan önce AS kolonadi şeklinde kolonumuza istediğimiz isimleri verebiliriz

COUNT KOMUTU
Bu komut ile saydırma işlemi yapabiliriz
Select COUNT musteri_ad as musterisayisi from müşteriler bu komut toplam müşteri sayısını verir.

SUM KOMUTU
Toplama işlemi yaparken bu komutu kullanırız.
Select SUM(fiyat) as toplamfiyat from urunler  ürünlerin toplam fiyatını hesaplar
MAX-MİN KOMUTLARI
Belirlediğimiz kolon içerisindeki en yüksek ve en düşük değeri hesaplarken bu komutları kullanırız
Select MAX(vizenotu) as enyükseknot from ogrenciler  en yüksek vize notunu verir.
Select MIN(fiyat) as minfiyat from urunler  ürünler tablosundaki en düşük fiyatı verir.

AVG KOMUTU
Ortalama hesaplarken kullanırız
Select AVG(klonadi) from tabloadi –> şeklinde kullanılır
Select AVG(vizenotu) from ogrenciler  bu komut öğrencilerin vize not ortalamasını hesaplar

UPPER LOWER
Select UPPER(markatanim) from markalar  markaisimlerinin hepsini büyük harf yapar.
Select LOWER(ogr_ad) from öğrenciler öğrenci adlarının hepsini küçük harf yapar.

Genel olarak değindim basit örneklerle anlatmaya çalıştım siz where koşulu kullanarak daha karmaşık sorunlara çözüm üretebilirsiniz .

Yönetim Bilişim Uzmanı | Bilal Maskan